Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

 

W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny, o tym jak przetwarzamy Państwa dane.

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa;
 2. od podmiotu, który zawarł z Sołtys Dźwigi Sp. z o.o.  umowę lub zlecenie o świadczenie usług na Państwa rzecz;
 3. od podmiotu trzeciego współpracującego z Sołtys Dźwigi Sp. z o.o.  , który udostępnił  Państwa dane osobowe;
 4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Administratorem   Państwa danych jest Sołtys Dźwigi Sp.  z o.o.  z siedzibą w Tychach, pod adresem: ul. Cielmicka 51/7 , 43-100 Tychy , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000745750 , NIP: 6462972953, REGON: 381159308.

Nasza Firma przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy lub zlecenia, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 3. dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line.

 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej  spośród  następujących celów:

 1. W celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub zlecenia.
 2. W celu zawarcia i wykonania umowy lub zlecenia, którą zawarli Państwo z Sołtys Dźwigi Sp. z o.o.
 3. W celu wykonania umowy lub zlecenia zawartej z Sołtys Dźwigi Sp. z o.o na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot.
 4. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sołtys Dźwigi Sp. z o.o., np. wystawienia faktury.

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy lub zlecenia z Sołtys Dźwigi sp. z o.o., podania przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy lub zlecenia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub zlecenia. W przypadku niepodania danych osobowych umowa lub zlecenie nie będzie zawarte. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy lub zlecenia.

Sołtys Dźwigi Sp. z o.o. jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016r. (Dz.Urz.UE L Nr 119/1 z dnia 04.05.2016r.).